Kanshiram Nagar District, with population of about 14.4 lakh is Uttar Pradesh's the 8th least populous district, located in the state Uttar Pradesh in India. Total geographical area of Kanshiram Nagar district is 1955 km2 and it is the 11th smallest district by area in the state. Population density of the district is 735 persons per km2. There are 3 sub districts in the district, among them Patiyali is the most populous sub district with population of about 5.6 lakh and Sahawar is the least populous sub district with population of about 3.2 lakh.

Demographics

The district is home to about 14.4 lakh people, among them about 7.6 lakh (53%) are male and about 6.7 lakh (47%) are female. 82% of the whole population are from general caste, 18% are from schedule caste and 0% are schedule tribes. Child (aged under 6 years) population of Kanshiram Nagar district is 17%, among them 53% are boys and 47% are girls. There are about 2.4 lakh households in the district and an average 6 persons live in every family.

The majority of the population, nearly 80% (about 11.5 lakh) live in Kanshiram Nagar District rural part and 20% (about 2.9 lakh) population live in the Kanshiram Nagar District urban part. Rural population density of Kanshiram Nagar district is 599 and urban population density is 7838 persons per km2.

Caste wise male female population 2011 - Kanshiram Nagar

Total General Schedule Caste Schedule Tribe Child
Total 1,436,719 1,182,270 254,299 150 248,759
Male 764,165 628,273 135,812 80 131,396
Female 672,554 553,997 118,487 70 117,363

Most populated Sub Districts, Villages and Cities in Kanshiram Nagar

Sub Districts Villages Cities
Name Population Name Population Name Population
Patiyali 560320 Thana Dariyav Ganj 12998 Kasganj 101277
Kasganj 559044 Manpur Nagria 11000 Ganj Dundawara 45385
Sahawar 317355 Ganeshpur 10399 Soron 27468
Khojpur 10391 Sahawar 24067
Sarawal 9328 Bhargain 21891
Badola 9189 Sidhpura 15740
Panchgai 8868 Patiyali 14366
Sanauri Khas 8331 Bilram 12429
Mojhola 7871 Amanpur 10830
Shamaspur 7259 Sujavalpur 9835

Religion wise distribution of population

Hindus contribute 84% of the total population and are the largest religious community in the district followed by Muslims which contribute 15% of the total population.. Female Sex ratio per 1000 male in Hindus are 872 in Muslims are 928.

Religion wise population 2011 - Kanshiram Nagar

Total Hindu Muslim Christian Sikh Buddhist Jain Others Not Stated
Total 1,436,719 1,211,427 213,822 1,969 2,280 3,907 313 72 2,929
Male 764,165 647,212 110,929 981 1,245 2,033 154 41 1,570
Female 672,554 564,215 102,893 988 1,035 1,874 159 31 1,359

Growth of population

Population of the district has decreased by -48.5% in last 10 years. In 2001 census total population here were about 27.9 lakh. Female population growth rate of the district is -47.5% which is 1.9% higher than male population growth rate of -49.4%. General caste population has decreased by -48.9%; Schedule caste population has decreased by -46.9%; Schedule Tribe population has increased by 400% and child population has decreased by -55.3% in the district since last census.

Growth of population (percent) 2001 to 2011 - Kanshiram Nagar

Total General Schedule Caste Schedule Tribe Child
Total -48.5% -48.9% -46.9% 400% -55.3%
Male -49.4% -49.7% -47.7% 400% -55.3%
Female -47.5% -47.8% -45.9% 400% -55.2%

Sex Ratio - Females per 1000 Male

As of 2011 census there are 880 females per 1000 male in the district. Sex ratio in general caste is 882, in schedule caste is 872 and in schedule tribe is 875. There are 893 girls under 6 years of age per 1000 boys of the same age in the district. Overall sex ratio in the district has increased by 31 females per 1000 male during the years from 2001 to 2011. Child sex ratio here has increased by 2 girls per 1000 boys during the same time.

Change in sex ratio 2001 to 2011 - Kanshiram Nagar

Total General SC ST Child
Change 31 32 28 0 2
2011 880 882 872 875 893
2001 849 850 844 875 891

Sub Districts, Villages and Cities with highest sex ratio in Kanshiram Nagar

Sub Districts Villages Cities
Name Sex Ratio Name Sex Ratio Name Sex Ratio
Sahawar 886 Rara 1457 Bhargain 951
Kasganj 879 Tandoli Khalsa 1060 Amanpur 936
Patiyali 878 Dhakrai 1059 Sujavalpur 936
Karsana 1035 Sidhpura 909
Nagla Kundan 1030 Sahawar 908
Sujawali 1024 Ganj Dundawara 907
Binamau 1023 Mohanpur 892
Nagaria 1017 Patiyali 891
Pansoti 1016 Kasganj 891
Garhiya Himoli 1013 Soron 874

Literacy

Total about 7.2 lakh people in the district are literate, among them about 4.5 lakh are male and about 2.7 lakh are female. Literacy rate (children under 6 are excluded) of Kanshiram Nagar is 61%. 72% of male and 49% of female population are literate here. Overall literacy rate in the district has increased by 6%. Male literacy has gone up by 4% and female literacy rate has gone up by 10%.

Change in literacy rate 2001 to 2011 - Kanshiram Nagar

Total Male Female
Change 6.4% 4.1% 9.7%
2011 61% 71.6% 49%
2001 54.6% 67.5% 39.3%

Sub Districts, Villages and Cities with highest literacy rate in Kanshiram Nagar

Sub Districts Villages Cities
Name Literacy Rate % Name Literacy Rate % Name Literacy Rate %
Kasganj 63 Gorwa Patti 100 Kasganj 77
Patiyali 60 Prahlad Chak 95 Sidhpura 72
Sahawar 60 Budhupur Gariya 91 Amanpur 69
Shahpur Tahla 91 Mohanpur 61
Harthara 89 Ganj Dundawara 60
Hirapur Saista 89 Soron 58
Bharhpura 88 Patiyali 58
Nibaua 87 Sahawar 54
Khera Janak 86 Bhargain 53
Timarua Siroman 85 Sujavalpur 51

Workers profile

Kanshiram Nagar has 33% (about 4.7 lakh) population engaged in either main or marginal works. 49% male and 15% female population are working population. 41% of total male population are main (full time) workers and 8% are marginal (part time) workers. For women 6% of total female population are main and 9% are marginal workers.

Percentage of working population - Kanshiram Nagar

Worker (Among total population) Main Worker (Among workers) Marginal Worker (Among workers) Non Worker (Among total population)
Total 32.9% 24.7% 8.2% 67.1%
Male 49.1% 41.2% 7.9% 50.9%
Female 14.5% 5.8% 8.7% 85.5%

Biggest Villages and Cities in Kanshiram Nagar

Villages Cities
Name Area (Km2) Name Area (Km2)
Kusaul 20.1 Kasganj 7.5
Badola 19.6 Sahawar 6.8
Thana Dariyav Ganj 19.4 Bhargain 4
Patiyali Dehat 19.1 Patiyali 4
Quadar Ganj Kham 18 Ganj Dundawara 2.6
Sanauri Khas 17.5 Bilram 2.5
Kislauli 15.2 Amanpur 2.2
Rijola Raja 14.5 Sidhpura 2.1
Sarawal 14.2 Mohanpur 2.1
Nardoli Pukhta 14.1 Sujavalpur 2